کارخانه برادران سبزچی

مشتریان عزیز گول قیمتهای پایین ومنحرف کننده ذهن که تفاوت چندانی باقیمت اصلی ندارند نخورید،برند ومحصول تولیدی شما ارزش زیادی داردکه باپول قابل مقایسه نمی باشد،مواداولیه تولیدی ما بدون تقلب ونقص درهرنقطه ازکشورعزیزمان وخارج ازمرزهابه آسانی باکمترین کرایه (قراردادکاری باباربری ممتازوقابل اعتماد)دستتان خواهدرسید،موفقیت شما آرزوی ماست.

Gallery item not found!

کمیت مهمترازکیفیت است

تولیدکنندگان بزرگ ومتفکران درزمینه تجارت وتولیداین نظرراتاییدکرده اند،پس همیشه به فکرکمیت عالی باشیم نه کیفیت،کارخانه ما بااین هدف درزمینه تولیدمواداولیه زغال فشرده واکتیو وانواع زغال پوست میوه جات باقشرضخیم وجدان کاری وصداقت راپیشه ی خودقرارداده وبستری مطمعن رادرزمینه ی خریدتان فراهم نمونده ،پس به دلالان وحقه بازان این صنف که باتولیدمواداولیه ی قلابی وبدون اصالت باعث شکست خیلی ازتولیدکنندگان این عرصه گردیده اند اجازه جولان ندهیم،این هم نوعی کمیت محسوب خواهدگشت...

WhatsApp Image 2020-12-11 at 14.47.31
125

همکاری با شرکت های دیگر

3

جوایز دریافت شده

38

پروژه های دردست کار

8

محصولات

محصولات ما

قیمت ها درفصول سال متفاوت خواهدبود. بدلیل نوسان داشتن قیمت ها لطفا تماس حاصل فرمایید.

Food item not found!
WhatsApp Image 2020-12-11 at 14.54.45

مختصری درباره ما

کارخانه ماازسال ۱۳۸۹ بابیش ازیکدهه فعالیت صادقانه درزمینه تولیدمواداولیه زغال فشرده وانواع کربن،درمرکزی ترین هسته ی تولیدخشکبارواقع دراستان آذربایجان شرقی ودرشهرخشکبارخیز وگردوخیزآذرشهر باخریدهای تناژبالا بدون محدودیت باشرکت های داخلی وخارجی وصادرات بهترین نوع پودرپوست گردو ومشتقات آن فعالیت خودراآغازنمود،خداوندراشاکریم که تااین لحظه توانسته ایم اول رضایت خالق وسپس مشتریان بافرهنگ وارجمندمان ازجای جای این کره خاکی را کسب کنیم،واین بهترین وبزرگترین افتخاربرای کارخانه برادران سبزچی می باشد ...کسب مدالی به رنگ صداقت